دائره تدوین پیشخوان ها

تدوین پیشخوان نشست های الگوی پیشرفت اسلامی

دائره تدوین پیشخوان ها

تدوین پیشخوان نشست های الگوی پیشرفت اسلامی

دائره تدوین پیشخوان ها

به خلاصه ی بحثی که قبل از برگزاری نشست های الگوی پیشرفت اسلامی در اختیار شرکت کنندگان احتمالی قرار می گیرد پیشخوان یک نشست گفته می شود. مطالعه این محصول قبل از نشست، به فهم منظور ارائه دهنده بحث کمک نموده و سطح تضارب در نشست را ارتقاء می دهد. تهیه و تدوین این خلاصه مباحث(پیشخوان) به عهده ی دائره تدوین است.

بسم الله الرحمن الرحیم

دایره ی تدوین، عهده دار سومین مرحله از فرآیند پنجگانه "تربیت کارشناس برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی" می باشد.
 
بر اساس "افق نمائی برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی"، مجموعه نقشه راه، در مرحله پرورش قرار دارد؛ و در این مرحله باید به سه هدف 1-"گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی در کشور"، 2-"تأسیس ساختارهای متکفل الگوی پیشرفت اسلامی در ضمیمه ساختارهای فعلی" و 3-"تربیت کارشناس برای تولید الگوی پیشرفت اسلامی"دستیابد. لذا برای تحقق این سه هدف فرآیند هایی تنظیم شده است. از جمله ی این فرآیند ها، فرآیند های پنجگانه ی تربیت کارشناس می باشد، که هر کدام از این وظایف توسط دائره ای خاص انجام میشود. بنابر این دوایر پنجگانه 1- دائره برگزاری نشست ها،  2- دائره فهرست نویسی  3- دائره تدوین پیشخوان ها، 4- دائره اطلاع رسانی 5- دایره پژوهش به منظور تربیت کارشناس تشکیل میشود. با توجه به آنچه بیان شد، دایره تدوین در مرحله سوم متکفل تربیت کارشناس در عرصه تبیین صحیح سوال و پاسخ به آن می باشد.