دائره تدوین پیشخوان ها

تدوین پیشخوان نشست های الگوی پیشرفت اسلامی

دائره تدوین پیشخوان ها

تدوین پیشخوان نشست های الگوی پیشرفت اسلامی

دائره تدوین پیشخوان ها

به خلاصه ی بحثی که قبل از برگزاری نشست های الگوی پیشرفت اسلامی در اختیار شرکت کنندگان احتمالی قرار می گیرد پیشخوان یک نشست گفته می شود. مطالعه این محصول قبل از نشست، به فهم منظور ارائه دهنده بحث کمک نموده و سطح تضارب در نشست را ارتقاء می دهد. تهیه و تدوین این خلاصه مباحث(پیشخوان) به عهده ی دائره تدوین است.

بسم الله الرحمن الرحیم


1.- پیشخوان نشست های رسانه ای (در این نوع از نشست ها یک نکته از مطالب مطرح در نقشه راه - که تناسب بیشتری با شرایط حاکم بر مسئله الگوی پیشرفت اسلامی دارد- تبیین می شود.)

1- معرفی نقشه راه در گفتگو با کیهان فرهنگی- دی ماه 1390


2- پیشخواننشست های ارتباطی (در این نوع از نشست ها در مورد "پایه فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی" با گروه های حوزوی، دانشگاهی و نهاد های اجرائی گفتگوئی اولیه صورت می پذیرد. در "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی"  "پایه فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی" تبیین "اصطلاح جهت حرکت انقلاب اسلامی" دانسته شده است.)

1. معرفی نقشه راه در گفتگو با پایگاه تریبون مستضعفین - مهر ماه 1391


3- پیشخواننشست های معرفی نقشه راه ( محتوای مطرح شده در نشست های معرفی اولین نقشه راه؛ تفصیل یافته محتوای نشست های ارتباطی است و در آن ارتباط حفظ جهت گیری نظام جمهوری اسلامی با موضوع الگوی پیشرفت اسلامی تبیین می شود.)

1- تبیین جهت حرکت انقلاب اسلامی


4- پیشخواننشست های هم اندیشی (در این نوع از نشست ها مبانی نظری و مدل تنظیم "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" بررسی و تبیین می شود.)

1- تبیین هرم اول الگوی پیشرفت اسلامی


5- پیشخواننشست های نقد و بررسی نقشه راه (در این نوع از نشست ها شرایط نقد و بررسی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" و مبانی نظری و مدل تنظیم آن بر اساس آئین نامه این نوع از نشست ها  فراهم می آید.)

1. تبیین مفهوم هدایت نظامات ذهنی


6- پیشخواننشست های ارائه گزارش به خواص (در این نوع از نشست ها محتوای مطرح شده در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی به مراجع معظم تقلید، مسئولین نظام مبارک جمهوری اسلامی و چهره های ماندگار گزارش داده می شود.)

1.شناسایی و تحکیمِ موضوعات موثر بر تولید الگوی پیشرفت اسلامی- اردیبهشت 1390


7- پیشخواننشست های عمومی الگوی پیشرفت اسلامی (در این نوع از نشست ها ضرورت تولید الگوی پیشرفت اسلامی و نقش آن در زندگی مردم در مساجد و هیئات تبیین می شود.)

1.بیانات امام خامنه ای در اجتماع مردم بجنورد